HomeSpecialismenOpbrengstgericht Werkenvakbekwaam zijn en vakbekwaam blijven

vakbekwaam zijn en vakbekwaam blijven

Inleiding

In de jaren ’70 van de vorige eeuw werd het belang van onderwijs en leraren gebagatelliseerd. De ontscholingsbeweging (Ivan illich, De schooling Society 1971 ) verzette zich tegen geïnstitutionaliseerd onderwijs en stelde als alternatief zelfbepaling en ’Leren in vrijheid’  (Carl Rogers, 1963) voor. Sindsdien heeft een groot aantal onderzoeken aangetoond dat effectieve scholen een enorm verschil uitmaken in de leerprestaties van leerlingen (Mazano, What works in schools,2003). In de afgelopen 10 jaar zijn de factoren die hiertoe bijdragen steeds duidelijker geworden (John Hattie, A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, 2008). In de bijdrage van S.Barbash, ‘Clear teaching: With Direct Instruction, 2012’, wordt directe instructie het de meest effectieve vorm van onderwijs gepresenteerd en afgezet tegen de vooronderstellingen waar het onderwijs sinds de jaren ’70 onder gebukt gaat.

 In Nederland zien we dat het onderwijsbeleid sinds 2005 sterk beïnvloed wordt door de wetenschap dat het onderwijs veel effectiever kan en ‘opbrengst gericht werken’ zijn intrede doet. De resultaten hiervan zijn op het gebied van m.n. lezen en rekenen opvallend goed. De belangrijkste en meest invloedrijke factor blijkt de individuele leraar binnen de school te zijn. Het ambacht lesgeven wordt in ere hersteld en het besef groeit dat er echt een gereedschapskist bestaat die kan helpen beter onderwijs te geven en daarmee betere onderwijsopbrengsten te behalen. Voor veel leerkrachten die in de afgelopen 20 jaar zijn opgeleid – en nu nog! – een constatering die betekent dat zij deze noodzakelijke kennis en vaardigheden tijdens hun opleiding niet hebben geleerd!  Dit mede als gevolg van de misvatting, die decennia heeft door gedruppeld,  dat ‘zelfbepaling’ en ‘leren in vrijheid’ zorg zou dragen voor een goede ontwikkeling van alle leerlingen. Het is nu zaak deze groep leerkrachten, IB-ers en directeuren vakbekwaam te laten zijn (worden) en blijven.

Vakbekwaam zijn en blijven betekent noodzakelijkerwijs nascholen om eigenaar te worden van  een evidence-based denkkader voor goed opbrengst gericht onderwijs. 

Aanbod

Een diepgaande kennismaking in 5 modules van 1 studiedag met kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om goed opbrengst gericht onderwijs in alle groepen van het basisonderwijs te kunnen geven. De modules kunnen als geheel, maar ook afzonderlijk gevolgd worden. Dit is afhankelijk van de interesse en kennis van de deelnemer.

Bij elke module kan gekozen worden voor verdiepingsmodules die specifiek ingaan op afzonderlijke onderdelen. Ook hier worden nut en noodzaak bepaald door de interesse en kennis van de deelnemer zelf.

Wat kunt u verwachten?

Een interactieve training waarin theorie , praktijkervaring en toepassing hand-in-hand gaan. Elke module gaat u naar huis met specifieke, concrete, uitvoerbare technieken. U gaat lesgeven, of lesgeven coachen volgens toetsbare onderwijsstandaarden en met gebruik van adequate hulpmiddelen. U brengt nieuwe kennis aan en laat de leerlingen hun kennis verdiepen volgens de meest effectieve methoden. U creëert een optimaal pedagogisch klimaat in uw groep en organiseert het klassenmanagement zodanig dat er geen tijdverlies optreedt en verstoringen tot een minimum worden beperkt. En u neemt uw eigen professionele gedrag onder de loep, als u wilt samen met uw team, om aanspreken op afspraken, kritisch bespreken van opbrengsten en omgaan met samenwerkingsspanningen en conflicten op een soepele manier te hanteren. U leert effectief vergaderen en tenslotte verdiept u zich in ‘eigenaarschap’, om dit begrip vanuit de waarden van u zelf en uw school vorm te geven met als doel een optimaal resultaat voor de kinderen en uzelf te bewerkstelligen.

De modules 

1.     Doelen en vorderingen: Hoe stel ik leerdoelen vast, onderscheid ik activiteiten van doelen en hoe gebruik ik toetsresulaten om de doelen te behalen?

2.     Instructie en werkvormen: Hoe breng ik nieuwe kennis aan en laat ik leerlingen oefenen en hun kennis verdiepen?

3.     Pedagogisch klimaat en klassenmanagement: Hoe creëer ik een goed pedagogisch klimaat, stel ik regels op en routines en handhaaf ik deze?

4.     Professioneel gedrag en communicatie: Hoe ontwikkel ik professioneel gedrag en versterk ik de communicatie?

5.     Waarden en eigenaarschap: Hoe plaats ik mijn onderwijs binnen de waarden van mijzelf en mijn school en pas ik ‘eigenaarschap’ toe? 

Voor wie?

Voor iedere leerkracht, IB-er, schooldirecteur in het basisonderwijs die haar/zijn gereedschapskist wil vullen met kennis en vaardigheden om modern onderwijs te kunnen geven, begeleiden en beoordelen.

Door wie?

Monique Rosens en Peter van leeuwen zijn zeer ervaren onderwijsgevenden, schooldirecteuren en trainers die vanuit hun langdurige praktijkervaring en ruime academische kennis teams en individuele deelnemers trainen en begeleiden in het hele land. Zij hebben allebei een eigen organisatieadviesbureau.

Zie hiervoor:

www.moniquerosensconsultancy.nl

www.petervanleeuwenconsultancynl

 

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.