HomeProjectenScholing Kennismakingscursus Interne begeleiding

Scholing Kennismakingscursus Interne begeleiding

Doel

1. De aspirant-IB-er kan met theoretische en praktische voorbeelden omschrijven wat de drie hoofdtaken van een IB-er zijn, welke concrete rollen/verwachtingen en gedragingen daaruit voortvloeien op school- en bestuurlijk niveau en welke competenties en opleiding een IB-er moet hebben.

2. De aspirant-IB-er heeft kennisgenomen van verschillende aanbiedingen van IB- opleidingen en kan daaruit een gefundeerde keuze maken.

3. De aspirant-IB-er kan gemotiveerd aangeven of hij/zij daadwerkelijk IB-er wil gaan worden.

Aanpak 

Intake: Met de aspiranten wordt een individueel intakegesprek gevoerd, waarin motivatie, verwachtingen en gewenste leeropbrengsten worden geïnventariseerd. De cursus bestaat uit theorie en daaraan gekoppelde praktijk.

De aspirant verdiept zich theoretisch in:

-  De taak- en functieomschrijving van de IB-er, zodat er een helder beeld ontstaat over de benodigde kennis- en vaardigheden en de verwachtingen die de school aan de IB-er stelt.

-  Het opleidingsaanbod IB-er van tenminste 3 aanbieders, zodat een helder beeld ontstaat over de opleidingsmogelijkheden en de match hiervan met de leerbehoeften van de aspirant.

-  Door de trainer aangeboden literatuur naar keuze. De trainer bespreekt kort een aantal informatiebronnen en wijst de aspirant waar deze te vinden zijn.

Aanpak: de theorie wordt aan de aspiranten als groep aangeboden en in enkele opdrachten tijdens de les verwerkt.

De aspirant verdiept zich praktisch in:

-  De aspirant maakt in de praktijk kennis met uitvoeringsaspecten van de drie hoofdtaken genoemd in de taak- en functieomschrijving. De keuzes hierbinnen sluiten zoveel mogelijk aan bij de door de aspirant – in de intake - zelf aangegeven gewenste leeropbrengsten. De trainer zorgt dat de aspirant vooraf inhoudelijke informatie ontvangt ter voorbereiding, zorgt voor de afstemming over de feitelijke aanwezigheid van de aspirant bij de activiteit en zorgt voor een nabespreking met de trainer.

Hierin staan 2 doelen voorop:

  • Duidelijk zicht op de uitgevoerde taak en relatie met vereiste competenties.

  • Eigen beleving en gevoelens tijdens de geobserveerde uitvoering van de taak in relatie tot motivatie om IB-er te worden.                                                  

    Evaluatie

-  De aspirant schrijft 1A4 een zelfreflectie, waarin hij/zij reflecteert op de drie doelen van de cursus.

-  De zelfreflectie wordt aan de groep aspiranten gepresenteerd tijdens een gezamenlijke laatste bijeenkomst. 

Eindreflectie Kim van Klaveren kennismakingscursus aspirant IB.docx

Zelfreflectie cursus aspirant.docx

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.